Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.multidrukarnia24.pl (dalej: "Serwis internetowy") prowadzony przez firmę ProCop''-Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek z siedzibą w Łomża (18-400) przy ul. Al. Legionów 141c NIP 718-209-49-66 Regon 200254266, adres poczty elektronicznej: biuro@multidrukarnia24.pl , numer telefonu: 784 935 801* (dalej: Usługodawca).
*opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora

 

Definicje:


SERWIS INTERNETOWY - serwis Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.multidrukarnia24.pl
Właścicielem serwisu jest firma ProCop''-Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek z siedzibą w Łomża (18-400) przy ul. Al. Legionów 141c NIP 718-209-49-66 Regon 200254266,. adres poczty elektronicznej: biuro@multidrukarnia24.pl , numer telefonu: 784 935 801 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
DZIEŃ ROBOCZY - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz, dostępny w serwisie internetowym, umożliwiający wybór Projektu, jego uzupełnienie przez Klienta oraz złożenie Zamówienia.
GODZINA ROBOCZA - jedna pełna godzina między 8:00 a 16:00 w Dni robocze.
KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu przez Serwis Internetowy.
KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
PRODUKT - dzieło będące rzeczą ruchomą, wykonywane przez Serwis Internetowy zgodnie z Projektem określonym i uzupełnionym przez Klienta i które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Serwisem Internetowym.
PROJEKT - szablon przyszłego Produktu udostępniony w serwisie internetowym, uzupełniony przez Klienta o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne.
REGULAMIN - niniejszy regulamin.
USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
USŁUGODAWCA -ProCop''-Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek z siedzibą w Łomża (18-400) przy ul. Al. Legionów 141C NIP 718-209-49-66 Regon 200254266, wpisanego do Rejestru Działalności Gospodarczej pod nr 1692, 16897.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Serwis Internetowy..
NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

 

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
- Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz indywidualne hasło.
- Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamów” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, cechy Produktu/ów, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Następnym krokiem jest przejście w panelu płatności, gdzie Klient wybiera formę płatności, dokonuje zapłaty i dopiero wtedy otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
- Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta - z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
- Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
- Dostęp do poczty elektronicznej.
- Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i inne.
- Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024.
- Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. Warunki zawierania umowy wykonania produktu

 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Cena Produktu, widoczna w serwisie internetowym, podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazane w trakcie składania Zamówienia.
Cena Produktu, widoczna w serwisie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia
- Celem zawarcia umowy o wykonania Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1
- Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1. Serwis Internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
- Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
- Oświadczenie Serwisu Internetowego o otrzymaniu Zamówienia.
- Oświadczenie Serwisu Internetowego o przyjęciu Zamówienia.
- Link do niniejszego Regulaminu.
- Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4. zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Klientem, a Serwisem Internetowym.
Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana rachunkiem lub, na życzenie Klienta, fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 

4. Sposoby płatności

 

Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:
a) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu payu.pl
b) przelew tardycyjny
c) pobranie - płatność za towar przy odbiorze towaru u kuriera

 

5. Sposoby dostawy

 

Serwis internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

  • Paczka kurierska GLS

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na dostawę Produktu składa się czas realizacji Produktu przez Serwis Internetowy i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
Termin realizacji Produktu przez Serwis Internetowy to 7 dni robocze.
Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu przyjęcia zamówienia zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu do chwili zrealizowania i wysłania Produktów.
Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawia się następująco:
Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.

Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówiony Towar w terminie nie przekraczającym 30 dni, od dnia zawarcia umowy.
Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

WAŻNE

Wydruki wysyłamy na rolce lub też złożone w kostkę. Na rolce wysyłamy wydruki nie przekraczające 190 cm wysokości.

Wydruki które przekraczają 190 cm wysokości składamy w kostkę.

Ze względów na to iż nie odpowiadamy za traktowanie przesyłek w transporcie, informujemy iż nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia które mogą wyniknąć z charakteru produktu oraz dostawy.

Wydruki na materiale frontlit które przekraczają 190 cm wysokości i tym samym wysyłane są w formie złożonej mogą ulegać sklejeniom, przetarciom lub też innym uszkodzeniom powierzchni zadrukowanej co nie podlega reklamacji.

 

6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
- Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w serwisie internetowym).
- Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy: biuro@proprint-drukarnia.pl
- Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
- Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
- Podstawa i zakres odpowiedzialności Serwisu Internetowego wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
- Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@multidrukarnia24.pl
- Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres ProCop''-Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek z siedzibą w Łomża (18-400) przy ul. Al. Legionów 141c
- Serwis Internetowy ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
- W przypadku Produktów objętych gwarancją Serwis Internetowy informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

 

Formularz reklamacyjny

 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy.
- Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@multidrukarnia24.pl
- Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Prosimy o dołączanie dokumentu sprzedaży (faktura/paragon) do reklamowanego produktu.
- Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Usługobiorcę.
- Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


8. Prawo odstąpienia od umowy

 

Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Serwisu Internetowego): ProCop''-Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek z siedzibą w Łomża (18-400) przy ul. Al. Legionów 141c

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
- Świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.3,
- Dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
- Dostarczania prasy,
- Usług w zakresie gier hazardowych.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Usługodawca (Serwisu Internetowego) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy).
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
Konsument odstępujący od umowy wykonania ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Serwisu Internetowego.

Formularz odstąpienia od umowy

 

9. Informacje dodatkowe

 

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola "Zamów" w pkt. 2.1. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola "Przejdź do koszyka" obok pola "Zamów" i odpowiedniej modyfikacji wprowadzonych danych.
Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Serwisu Internetowego) na adres biuro@multidrukarnia24.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu 784 935 801.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Serwis Internetowy) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
- Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
- Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:
przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy oraz
przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
- Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
- Koszyki, które zostały zamówione, a za które nie została uregulowana płatność, będą usuwane z serwerów Usługodawcy po 7 dniach od daty złożenia zamówienia. Usunięcie Koszyków wiąże się również z usunięciem projektów, znajdujących się w tym Koszyku.
- Koszyki zamówione i opłacone, będą usuwane z serwerów Usługodawcy po 30 dniach od daty złożenia zamówienia. Usunięcie Koszyków wiąże się również z usunięciem projektów, znajdujących się w tym Koszyku.
Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 - Drukarnia wykonuje wydruk zgodnie z wymiarami wskazanymi w zamówieniu, plik dołączony do zamówienia zostanie w przypadku innych wymiarów dopasowany do zamówienia.

- WYDRUK W TRYBIE EKSPRES 24h robocze - termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Zamowienie zostaje wykonane i wysłane w czasie 24h roboczych.

10. Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest ProCop''-Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek z siedzibą w Łomża (18-400) przy ul. Al. Legionów 141c NIP 718-209-49-66 Regon 200254266

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania Ci informacji o promocjach dot. usług www.multidrukarnia24.pl

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść począwszy od 25 maja 2018 roku . Zgodnie z naszą polityką zapewniamy, że nie przekazujemy danych osobowych dalej i nie będziesz otrzymywać z tego tytułu żadnych maili od osób lub firm trzecich.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności którą znajdziesz w naszym sklepie w tym miejscu.

11. Postanowienia końcowe

 

Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców, będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Rozstrzyganie sporów:
- Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
- Użytkownik będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.